Algemene voorwaarden

Artikel 1. Boekingsprocedure:
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Tasha’s Surf en Snowcamps aangeboden offerte/ reis door de opdrachtgever/ deelnemer(ster). Aanvaarding geschiedt middels een schriftelijke, telefonische of elektronische inschrijving door de deelnemer(ster). Boekingen kunnen uitsluitend rechtstreeks bij Tasha’s Surfcamp plaatsvinden. Mocht de cursus / reis / accommodatie al volgeboekt zijn, dan krijgt u daarvan bericht.

Wanneer met meerdere personen geboekt wordt, is de hoofd-boeker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 2. Betaling:
Na totstandkoming van de overeenkomst wordt door Tasha’s Surf en Snowcamps een boekingsbevestiging verzonden. Gelijktijdig met de boekingsbevestiging wordt een factuur voor de opdrachtsssom verzonden. Binnen 7 dagen moet het surf of snowboardcamp worden betaald

Het restant van de reissom dient uiterlijk 7 dagen voor vertrek op rekening van Tasha’s Surf en Snowcamps zijn voldaan. In het geval een boeking geschiedt binnen 2 maanden voor de vertrekdatum dan dient direct de gehele reissom voldaan te worden.

Wanneer niet aan de betalingsvoorwaarden is voldaan, is de opdrachtgever/ deelnemer(ster) in verzuim. De deelnemer(ster) wordt door Tasha’s Surf en Snowcamps in de gelegenheid gesteld alsnog binnen 3 dagen aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen. Indien de deelnemer(ster) niet alsnog aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, heeft Tasha’s Surf en Snowcamps het recht de overeenkomst te annuleren. Na annulering van de reis is de deelnemer(ster) de onder artikel 6 genoemde annuleringskosten verschuldigd.

Artikel 3. Praktische informatie.
Wanneer men aan de betalingsverplichting voldaan heeft, ontvangt men uiterlijk 3 dagen voordat het snowboardcamp plaatsvindt, een mail met praktische informatie.

Artikel 5 Wijziging door opdrachtgever/ reiziger:
Verzoeken tot wijzigingen door de opdrachtgever/ deelnemer(ster) zijn mogelijk mits deze twee weken voor aanvang van het snowboardcamp kenbaar zijn gemaakt aan Tasha’s Surf en Snowcamps. Tasha’s Surf en Snowcamps is niet verplicht om zomaar wijzigingen te accepteren. Wijzigen zijn alleen mogelijk na overleg met Tasha’s Surf en Snowcamps en tegen betaling van een eventuele meerprijs. Indien en voor zover een wijziging een gehele of gedeeltelijke annulering inhoudt is artikel 6 van toepassing op het geannuleerde gedeelte.

Artikel 6. Annulering door de opdrachtgever/ reiziger:

Annulering van een snowboardcamp kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze Tasha’s Snowcamp/ lerensnowboarden.com heeft bereikt.

Tot 7 dagen van te voren kan een snowboardcamp kosteloos worden geannuleerd.
Bij annulering tot 3 dagen voor aanvang van de startdatum van een workshop wordt 50% van de totale opdrachtssom in rekening gebracht. Bij annulering nadien is deelnemer volledige betaling verschuldigd.

Artikel 7. Annulering door Tasha’s Surf en Snowcamps
Alle activiteiten zijn gebaseerd op een minimum aantal deelnemer(ster)s. Indien dit minimum aantal inschrijvingen niet wordt gehaald, nemen wij tijdig contact met u op. Bij een te klein aantal deelnemer(ster)s behouden wij ons het recht de reis, het camp, de tour of de cursus te annuleren. Als Tasha’s Surf en Snowcamps besluit tot annulering van een reis, dan worden alle reeds betaalde gelden door Tasha’s Surf Snowcamps gerestitueerd. deelnemer(ster) worden hiervan uiterlijk 2 weken voor vertrek op de hoogte gebracht.
Artikel 8. Programma en prijswijzigingen:
Alle programma’s en prijzen zijn onder voorbehoud. Tasha’s Surf en Snowcamps behoudt zich het recht voor een reis, cursus, camp of tour te annuleren of wijzigingen aan te brengen in de reis route en/of programma, indien hiertoe naar hun oordeel gegronde redenen bestaan (bijvoorbeeld: weersomstandigheden, onvoldoende deelnemers)

Artikel 9. Overmacht:
Wanneer wij door buitengewone omstandigheden als force majeure, oorlog, staking of vervoersmoeilijkheden in onze organisatie- en uitvoeringsfunctie gehinderd worden, dan kunnen reserveringen zonder schadeloosstellingen geannuleerd worden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid: Tasha’s Surf en Snowcamps, (noch) en de met ons samenwerkende partners, zijn in zijn algemeenheid niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, letsel of ongeval berokkend aan de deelnemer(ster)s.

Tasha’s Surf en Snowcamps is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik maken van enig door onze organisatie ter beschikking gestelde accommodatie (hotels), auto’s, materialen (Surfpakken en wetsuits) en dergelijke.

Tasha’s Surf en Snowcamps is eveneens niet aansprakelijk voor (vertraging)schade ontstaan door deelnemer(ster)s als gevolg van mechanische pech, grensoverschrijding, natuurrampen (b.v. lawines), revolutie, oorlogshandelingen, staking, ziekte of andere oorzaken.

De deelnemer(ster) is aansprakelijk voor diefstal of verlies van de door Tasha’s Surf Snowcamps ter beschikking gestelde materialen.

Artikel 11. Algemeen:
De leraren behouden zich het recht voor een eerder aangegeven route te wijzigen, indien dit in het belang van de groep is. Tevens, behouden de leraren zich het recht voor deelnemer(ster) aan (verdere) deelneming uit te sluiten, als naar hun oordeel geestelijke of lichamelijke problemen zich bij hen zodanig openbaren, dat de tocht of cursus naar hun oordeel bemoeilijkt wordt of dreigt te worden. Deze bepaling is eveneens van toepassing in geval van wangedrag. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten komen voor rekening van de uitgeslotene. De betrokkene heeft geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan.
Als een deelnemer uit eigen beweging het snowboardcamp voortijdig beëindigt of aan een gedeelte van de reis niet wil deelnemen, dan heeft hij/zij geen recht op restitutie van de betaalsom of een gedeelte ervan en komen de evt. extra kosten ten laste van de deelnemer(ster).

Artikel 11.1.
Bij activiteiten georganiseerd door derden gelden hun voorwaarden.

Artikel 12. Klachtenbehandeling:
Een klacht kan uitsluiten in behandeling genomen worden als deze: tijdens de reis of lessen ingediend wordt bij een medewerk(st)er van Tasha’s Surf en Snowcamps en daarna schriftelijk wordt gemeld.